Podklady pro ocenění nemovitostí

Rodinný dům - určený k rodinnému bydlení, bez komerčního využití, bez pronájmu nebytových nebo bytových prostor:

 • výpis z katastru nemovitostí - ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy - ne starší 3 měsíců
 • geometrický plán pro zaměření pozemků
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením právní moci
 • stavební povolení s vyznačením právní moci
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci
 • projektová dokumentace pro stavební povolení - stavební část, ověřená stavebním úřadem
 • kupní smlouvy (na celou nemovitost, na pozemek apod.), s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • smlouvy o dílo (pokud je stavba prováděna stavební firmou)
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy a pod
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)

Rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, skladový objekt apod. - určené ke komerčnímu využití. Obecně se jedná o všechny nemovitosti, u kterých jsou nebo mohou být příjmy z pronájmu bytových nebo nebytových prostor, tedy i příjmy z bytů s regulovaným nájemným. Platí i v případě rodinných domů s více než dvěma byty.

 • nájemní smlouvy - pokud je celá nebo část nemovitosti pronajata komukoli jinému, než je majitel (mohou to být i vlastní děti, pokud nejsou spoluvlastníky nemovitosti)
 • nájemní smlouvy - pronájem např. části střechy pro reklamní tabule, event. antény mobilního operátora nebo pronájem např. parkovacích ploch okolo budovy apod.)
 • pojistné smlouvy na stavby - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • přehled běžných provozních nákladů (nejedná se o finance, které jsou sice součástí nájmu, ale následně jsou převedeny na poskytovatele služeb - např. telefonní poplatky, elektřina, plyn, úklid apod.)
 • přehled nákladů za běžnou údržbu nemovitosti (nejedná se o finance za rekonstrukce a modernizace)
 • přehled všech stavebních změn na nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace (výměny prvků stavby - okna, podlahy, zařizovací předměty apod.), rekonstrukce, opravy, přístavby, nástavby, vestavby apod., rok provedení přípojek inženýrských sítí 

Bytová nebo nebytová jednotka:

 • výpis z katastru nemovitostí - ne starší 3 měsíců
 • kopie katastrální mapy - ne starší 3 měsíců
 • geometrický plán pro zaměření pozemků
 • územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby nebo ověřená informace o možném využití pozemku podle schváleného regulačního plánu obce
 • stavební povolení (na budoucí stavby, inženýrské sítě a jejich přípojky, komunikace apod.), s vyznačením právní moci
 • radonový průzkum pozemku
 • kupní smlouva na pozemek s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy apod.
 • informace o možnosti přístupu k pozemku - zpevněná / nezpevněná komunikace, termín výstavby zpevněné komunikace
 • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)

Znalecké posudky z oboru stavebnictví:

 • smlouva s dodavatelem díla
 • stavební deník
 • dříve zpracované znalecké posudky
 • doklady o použitých materiálech
 • protokoly a zprávy o provedených kontrolách a zkouškách.
 • projektovou dokumentaci.
 • fotodokumentaci
 • další podklady podle individuální dohody, v závislosti na druhu zkoumané problematiky
Copyright Ing. Jiří Šťastný
Webdesign binka.info
Partneři webu:    yashica.cz  |  akrs.eu